ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Επιστημονικός-ιδρυματικός υπεύθυνος των εξής προγραμμάτων:

 • 1/4/2012-31/3/2015: «Ψηφιακός χάρτης επαγγελμάτων ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης"
  Ερευνητικό έργο στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ".
  Επιστημονικός υπεύθυνος έργου.

 • 1/9/2007-31/12/2009: «ICT and media convergence training» Έργο JEP (Joint European Project) στα πλαίσια του προγράμματος Tempus της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Sunderland (Μ. Βρετανία) και Irbid (Ιορδανία).
  Υπεύθυνος-διαχειριστής έργου (grant holder).

 • 1/9/2001-30/6/2008: «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ.
  Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου.
 • 1/7/2005-30/6/2008: Ίδρυση νέων κόμβων του Γραφείου Διασύνδεσης στα παραρτήματα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Κιλκίς, στα Μουδανιά και στην Κατερίνη». Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ.
  Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου.

 • 1/5/2003-30/9/2006: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης». Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ.
  Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου.

 • 1/1/1997-28/2/2000: «Ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Έργο του ΕΠΕΑΕΚ Ι στα πλαίσια του Β' Κ.Π.Σ
  Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου.

 • 1/3/2000-31/8/2001: «Ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Έργο 'Γέφυρα' μεταξύ του Β' και του Γ' Κ.Π.Σ
  Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


 • 04/2012-03/2015: Συμμετοχή ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Οικογενειακή Επιχείρηση στην Νέα Οικονομία: Πώς να επιβιώσει και να αναπτυχθεί». Έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Κατηγορία Πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ.

 • 10/2011-09/2013: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου Leonardo de Vinci VALO “Valorization Expert Training and Certification” που αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού και εξεταστικού υλικού για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ειδικών σε θέματα διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων.

 • 10/2011-09/2013: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου Leonardo de Vinci SIMS «Certified Social Media Networker Skills” που αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού και εξεταστικού υλικού για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ειδικών σχετικών με τη διασύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. (Project number: 2011-1-ES1-LEO05-35930)

 • 01/2011-12/2012: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου Leonardo de Vinci SOCIRES “Development of Social Responsibility Training and Certification” που αφορά στην ανάπτυξη και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού για την πιστοποίηση νέου επαγγέλματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  (Project number: 510098-2010-LLP-SI-LEONARDO-LMP)

 • 04/2008-03/2010: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot5 for Georgia, Armenia and Azerbaijan
  Έργο στα πλαίσια του προγράμματος LLL της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Επιβλέπων καθηγητής δύο διδακτορικών διατριβών.
  Θέματα διατριβών:
  1. «Economic - statistical evaluation of rural population employment and strategy of overcoming the poverty» 
  2. «Investigating the savings and investments relationship: the case of Azerbaijan»

 • 01/2008-12/2010: Συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων Leonardo da Vinci EU-Certification (EUCert) και Dissemination EU-Certification (dEUCert) που αφορούν στην ανάπτυξη και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού για την πιστοποίηση νέων επαγγελμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  (Project nο.: M135691-LLP-1-2007 και 505101-LLP--2009-1-AT-KA4-KA4MP)
  - Μέλος της ομάδας εργασίας του επαγγέλματος EU-Project Manager
  - Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του επαγγέλματος EU-Project Manager

 • 01/1997-11/2008: Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος: «Οριζόντια Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών ΤΕΙ»
  Έργο ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του Β' και Γ' ΚΠΣ.

 • 01/2003 - 12/2004: Συμμετοχή στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος:
  «Ενίσχυση σπουδών πληροφορικής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης»
  Έργο ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ
  Υλοποίηση των δραστηριοτήτων και εκπόνηση των παραδοτέων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

 • 1/10/2006-σήμερα: Μέλος της κύριας ομάδας υλοποίησης του έργου:
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».
  Έργο ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ

 • 1997-1999: Αναπληρωτής υπεύθυνος του προγράμματος:
  «Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».
  Έργο ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ.

 • 1993-1995: Εκπρόσωπος και συντονιστής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο διαπανεπιστημιακό εκπαιδευτικό - ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MedCampus.
  Δίκτυο EGIN: "Εισαγωγή εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων στην εκπαίδευση και επιμόρφωση της επιστήμης της διοίκησης".

 • 1993-σήμερα: Ενεργός συμμετοχή (συνεργασία σε έργα / υποβολή προτάσεων / επισκέψεις συνεργασίας / υποδοχές) στα εξής προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Erasmus, Alpha, Socrates, MedCampus, Tempus και Erasmus/Grundtvig2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • 1995: Αξιολογητής προτάσεων έργων στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής RETEX: «Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της ελληνικής βιομηχανίας».
 • 2005: Αξιολογητής προτάσεων έργων ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ: «Πρακτική Ασκηση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
 • 2008: Αξιολόγηση του έργου του Γ’ ΚΠΣ «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»
 • 2008: Αξιολόγηση του έργου του Γ’ ΚΠΣ «Γραφείο Διασύνδεσης στα Παραρτήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»
 • 2009: Επιλεχθείς αξιολογητής (expert) του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Tempus
 • 2010: Αξιολογητής προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Κατηγορίες πράξης:
  - «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανώτατης»
  - «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων»
 • 2010, 2011, 2012: Αξιολογητής προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της κατηγορίας πράξεων Grundtvig του Ευρωπαϊκού προγράμματος Life Long Learning
 • 2011: Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος ενίσχυσης Έρευνας ΑΤΕΙΘ «ΠΕΕ 2010»
 • 2012: Αξιολογητής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • 2012, 2013: Αξιολογητής προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / Comenius
 • 2014: Αξιολογητής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (action KA2)