ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - θΕΩΡΙΑ

Οι Σημειώσεις της Θεωρίας βρίσκονται εδώ.

Οι Λυμένες Ασκήσεις της Θεωρίας βρίσκονται εδώ.

Βιβλιογραφία του Μαθήματος θα βρείτε εδώ.

Ελληνικά Βιβλία που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ θα βρείτε εδώ.

Αγγλικά Βιβλία που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ θα βρείτε εδώ (1-10) και εδώ (11-18)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν μία εργασία, η οποία λειτουργεί ΜΟΝΟ υπέρ του φοιτητή.
Αν ο Βαθμός της Εργασίας (Β.Ε) είναι μεγαλύτερος του Βαθμού της Τελικής Εξέτασης (Β.Τ.Ε.), ο Β.Ε. αποτελεί το 20% του Τελικού Βαθμού (Τ.Β.),

ενώ ο Τ.Β. εξάγεται σύμφωνα με τον τύπο : Τ.Β. = Β.Ε. * 0.2 + Τ.Β.Ε. * 0.8
Π.χ., Β.Ε. = 7.0, Β.Τ.Ε. = 4.5, Τ.Β. = Β.Ε. * 0.2 + Τ.Β.Ε. * 0.8 = 7.0 * 0.2 + 4.5 * 0.8 = 1.4 + 3.6 = 5.0


Αν ο Βαθμός της Εργασίας (Β.Ε.) είναι μικρότερος του Βαθμού της Τελικής Εξέτασης (Β.Τ.Ε.), ο Β.Ε.
αυξάνει κατά 10% τον Τελικό Βαθμό (Τ.Β.), ο οποίος εξάγεται σύμφωνα με τον τύπο :
Τ.Β. = Β.Ε. * 0.1 + Τ.Β.Ε.
Π.χ., Β.Ε. = 7.0, Β.Τ.Ε. = 8.0, Τ.Β. = Β.Ε. * 0.1 + Τ.Β.Ε. = 7.0 * 0.1 + 8.0 = 0.7 + 8.0 = 8.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ )

Η Εργασία θα γραφεί σε Word, ενώ όλες οι Εξισώσεις θα πρέπει να γραφούν σε Equation Editor.

Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά με e-mail ( αφού πρώτα δηλώσετε με e-mail ότι θα την αναλάβετε ) και θα εξεταστεί προφορικά την τελευταία εβδομάδα του Εξαμήνου προσκομίζοντας ένα εκτυπωμένο αντίγραφο.

Θα περιλαμβάνει Περιγραφή, Γεωμετρική Ερμηνεία ( Σχήμα ), Μελέτη Σύγκλισης και Τάξη Σύγκλισης για 3 τουλάχιστον μεθόδους επίλυσης εξισώσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Σημειώσεις της Θεωρίας και ένα Παράδειγμα, με το οποίο θα συγκρίνονται οι 3 μέθοδοι με όλες τις μεθόδους που καλύπτονται στις σημειώσεις της Θεωρίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων : Halley's method, Householder's method, Müller's method, Brent's method, Dekker's method, Jenkins-Traub algorithm. Κλειδιά αναζήτησης : Polynomial Root finding, Polynomial zeros, non-linear algebraic equations.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ )

Η Εργασία θα γραφεί σε Word, ενώ όλες οι Εξισώσεις θα πρέπει να γραφούν σε Equation Editor.

Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά με e-mail ( αφού πρώτα δηλώσετε με e-mail ότι θα την αναλάβετε ) και θα εξεταστεί προφορικά την τελευταία εβδομάδα του Εξαμήνου προσκομίζοντας ένα εκτυπωμένο αντίγραφο.

Θα περιλαμβάνει Περιγραφή, Αριθμό Πράξεων που απαιτούνται για την εύρεση του x για τις άμεσες μεθόδους, Περιγραφή, Απόδειξη Σύγκλισης και Ταχύτητα Σύγκλισης για τις επαναληπτικές μεθόδους για 2 τουλάχιστον άμεσες και 2 τουλάχιστον επαναληπτικές μεθόδους επίλυσης εξισώσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Σημειώσεις της Θεωρίας και ένα Παράδειγμα, με το οποίο θα συγκρίνονται οι 2 άμεσες μέθοδοι με τη μέθοδο Gauss και οι 2 επαναληπτικές μέθοδοι με τη μέθοδο Gauss-Seidel. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μέθοδοι επίλυσης Συστημάτων εξισώσεων : Choleski method, Crout method, Doolittle method, Conjugate Gradient method, Steepest Descent method, Polak-Ribiere method, Fletcher-Reeves method, Gram-Schmidt method, Residual Correction method, SOR method, Jacobi Extrapolated method, Richardson method, LU Decomposition. Κλειδιά αναζήτησης : Direct/Iterative methods for Solving Systems of Linear equations, τα ονόματα των παραπάνω μεθόδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ )

Η Εργασία θα γραφεί σε Word, ενώ όλες οι Εξισώσεις θα πρέπει να γραφούν σε Equation Editor.

Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά με e-mail ( αφού πρώτα δηλώσετε με e-mail ότι θα την αναλάβετε ) και θα εξεταστεί προφορικά την τελευταία εβδομάδα του Εξαμήνου προσκομίζοντας ένα εκτυπωμένο αντίγραφο.

Θα περιλαμβάνει Περιγραφή, εξαγωγή των τύπων και υπολογισμό του Σφάλματος/Διόρθωσης για 4 τουλάχιστον μεθόδους γραμμικής παρεμβολής, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Σημειώσεις της Θεωρίας και ένα Παράδειγμα μιας γνωστής συνάρτησης, με τις τιμές της οποίας θα συγκρίνονται οι τιμές του πολυωνύμου παρεμβολής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μέθοδοι γραμμικής παρεμβολής : Newton interpolation, Gausian interpolation, Stirling's interpolation, Bessel's interpolation, Hermite interpolation, Inverse interpolation, Trigonometric interpolation. Κλειδιά αναζήτησης : Approximation of functions, Polynomial interpolation, τα ονόματα των παραπάνω μεθόδων..