Κωστασ Διαμανταρασ - Προγραμματα

Αρχική
Βιογραφικό
Έρευνα
Δημοσιεύσεις
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Ερευνητικά Προγράμματα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Βιβλία
Βιβλία:

CA18231 - Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation 9/2019 - 9/2023
COST ACTION
COST (European Cooperation in Science and Technology)

Natural Language Processing (NLP) are language generation tasks.

«Καινοτόμες εφαρμογές συστημάτων επεξεργασίας φυσικού λόγου και ψηφιακών μέσων στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες (NLPTheatre)» 9/2019 - 9/2022
Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
ΕΠΑνΕΚ 2014-20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της χρονικής ροής θεατρικής παράστασης μέσα από την αναγνώριση της συνεχούς ομιλίας των ηθοποιών.
[111.800 €]

«Ευέλικτα Συστήματα Συστάσεων σε Μεγάλου Όγκου Δεδομένα (FRES)» 7/2018 - 7/2021
Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
ΕΠΑνΕΚ 2014-20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Βιομηχανική έρευνα με αντικείμενο την παράλληλη και κατανεμημένη υλοποίηση παραμετροποιημένου συστήματος συστάσεων που θα καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων με δεδομένα πολύ μεγάλου όγκου. Ανάπτυξη καινοτόμου πακέτου λογισμικού το οποίο θα εφαρμόζει τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας και επίσης η εφαρμογή, δοκιμή και προώθηση του προϊόντος.
[346.025 €]

«Εφαρμογή Μεθόδων Deep Learning στην Ανάλυση Συναισθημάτων-Εξόρυξη Απόψεων» 3/2014 - 6/2015
M - SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Ανάπτυξη Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (API, Application Pro-gramming Interface) η οποία, μέσω εύχρηστων μηχανισμών, θα επιτρέπει την αναγνώριση και το χαρακτηρισμό (π.χ. θετικό/αρνητικό) συναισθημάτων και απόψεων σε κείμενα (π.χ. μη δομημένα ελεύθερα κείμενα, unstructured free text). Χρησιμοποίηση και βελτιστοποίηση αλγορίθμων Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) για την υλοποίηση των λειτουργιών της αναγνώρισης συναισθημάτων και απόψεων.

«Ανάπτυξη υπηρεσίας FUNZY MOBILE SHARE APPLICATION» 4/2014 - 2/2015
M - SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πρόγραμμα ICT4GROWTH Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Σύστημα Συστάσεων (Social Recommender System) Ανάπτυξη συνεργατικού φίλτρου (collaborative filter) με σκοπό τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ χρηστών και αντικειμένων (π.χ. προσφορές) ώστε να παραχθούν προγνώσεις και συστάσεις στους χρήστες.
Πρόβλεψη των χρηστών που θα εγκαταλείψουν την υπηρεσία (Churn Prediction). Εφαρμογή διαφόρων τεχνικές μηχανικής μάθησης με σκοπό τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεών και τον υπολογισμό/βελτιστοποίηση της πολιτικής πρόβλεψης των χρηστών που θα εγκαταλείψουν την υπηρεσία.

«Μελέτη και Πρόβλεψη Οικονομικών Μεγεθών με την χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning)» 1/2012 - 12/2015
ΕΣΠΑ - ΕΚΤ, Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας

Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων μηχανικής μάθησης (machine learning), με στόχο της μελέτη οικονομικών μεγεθών. Ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοεκπαιδευόμενων εργαλείων επεξεργασίας συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων που α) είτε δεν έχουν ξαναμελετηθεί με αυτόν τον τρόπο (μελέτη της άσκησης νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και των μακροοικονομικών μεγεθών που σχετίζονται με αυτήν) β) είτε υπάρχει παλαιότερη σχετική έρευνα (μελέτη της συμπεριφοράς χρηματοοικονομικών αγορών) και προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους ανάλυσης και προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας (Committee Machines). Σε ότι αφορά την ανάλυση τόσο των μακροοικονομικών, όσο και των χρηματοοικονομικών προβλημάτων, θα συνεργαστούν οι επιστημονικές ομάδες του Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ., ενώ η εφαρμογή των τεχνικών επεξεργασίας των οικονομικών μεγεθών θα πραγματοποιηθεί από την συνεργασία των επιστημονικών ομάδων του Δ.Π.Θ. και του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. Με την συγκεκριμένη προσέγγιση στόχος είναι σε πρώτο επίπεδο η δημιουργία ακριβέστερων μεθόδων πρόγνωσης των προς μελέτη οικονομικών μεγεθών και σε δεύτερο επίπεδο η χρήση τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 12: «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
11/2011 - 11/2015
ΕΣΠΑ - ΕΚΤ, Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η υλοποίηση του υποέργου ακολουθεί τρεις άξονες: (α) Διασύνδεση 24 εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων εντός των μητροπολιτικών Δικτύων (ΜΑΝ) των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών. Πιο συγκεκριμένα: (α1) Σχεδιασμός τεχνικής λύσης ανά μονάδα και ΜΑΝ - Μελέτη εφαρμογής ανά μονάδα. (α2) Παραμετροποίηση του δικτύου πρόσβασης ΠΣΔ και κόμβων ΜΑΝ για την οπτική διασύνδεση στο ΠΣΔ των μονάδων. (α3) Πιστοποίηση υλοποίησης και δοκιμαστική λειτουργία της διασύνδεσης των μονάδων στα οπτικά δίκτυα (β) Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας και εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης σε σχολεία Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ *Ν Γρεβενών, Κιλκίς, Κοζάνης και Πιερίας) Επίσης πρακτική εκπαίδευση προσωπικού επιτόπιας υποστήριξης (στην περιοχή ευθύνης του ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) (γ) Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης και παροχή υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως
[400.000 €]

«Λειτουργία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την περιοχή ευθύνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης»
9/2006 - 12/2011
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υποστήριξη χρηστών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (νομοί Κοζάνης, Κιλκίς, Γρεβενών, Πιερίας) για προβλήματα που αφορούν την υποστήριξη του δικτύου πρόσβασης και την υποστήριξη των τηλεματικών υπηρεσιών. Επιτόπια υποστήριξη κόμβων ΠΣΔ στους ανωτέρω νομούς.
[περίπου 40.000 € ανά έτος]

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 318 σχολείων στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΙΘ - Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»
9/2006 - 12/2009
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, (Πρόσκληση 105)

Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών γραμμών ADSL σε 318 σχολικές μονάδες των Νομών Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης, και Πιερίας. Επίσης γίνεται μελέτη αναβάθμισης του δικτύου κορμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στους αντίστοιχους νομούς ώστε να καλύπτεται η προβλεπόμενη αύξηση της κυκλοφορίας του δικτύου.
[464.600 €]

«Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» 1/2008 - 12/2008
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής και ΠΛΗΝΕΤ των Νομών Γρεβενών, Κιλκίς, Κοζάνης και Πιερίας με ημερίδες, επιτόπιες επισκέψεις στα σχολικά εργαστήρια και εκπαίδευση από απόσταση κάνοντας χρήση των υποδομών τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙΘ.
[40.000 €]

«Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψης /τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 2/2005 - 10/2007
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, (Πρόσκληση 68)

Ο εξοπλισμός των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας) με το απαραίτητο υλικό και λογισμικό που θα επιτρέψει τη χρήση προηγμένων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας. Αυτή η καινοτομία θα έχει άμεσα οφέλη στο έργο που επιτελούν οι παραπάνω μονάδες με θετικές συνέπειες και στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.
[210.000 €]

«Αξιοποίηση των υποδομών τηλεκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση». 3/2005 - 3/2006
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, (Πρόσκληση 98)

120.890 €

Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια εκπαιδευτικού επιστημονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών Τμημάτων του ΤΕΙΘ. Συγκεκριμένα, αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συκροτημάτων, επιστημονικών οργάνων, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων. Ο εξοπλισμός αφορά αφ' ενός την δημιουργία εργαστηριακής υποδομής ενός κεντρικού εργαστηρίου που θα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό Τμημάτων του ΤΕΙΘ και αφ΄ ετέρου την αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών των Τμημάτων του ΤΕΙΘ.

«Εργαστηριακός Επιστημονικός Εξοπλισμός Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» 4/2006 - 4/2008
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., (Ενέργεια 5.2.7. «Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων α: «Αναμόρφωση/Αναβάθμιση Προγραμμάτων Σπουδών»)

Προμήθεια εκπαιδευτικού επιστημονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών Τμημάτων του ΤΕΙΘ. Ο εξοπλισμός αφορά την αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών 2 Τμημάτων του ΤΕΙΘ: Τεχνολογίας Τροφίμων και Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών.
[400.000 €]

«Συμπληρωματικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός τμημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - ΕΤΠΑ» 3/2005 - 12/2005
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., (Ενέργεια 5.2.7. «Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων α: «Αναμόρφωση/Αναβάθμιση Προγραμμάτων Σπουδών»)

Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια εκπαιδευτικού επιστημονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών Τμημάτων του ΤΕΙΘ. Συγκεκριμένα, αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συκροτημάτων, επιστημονικών οργάνων, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων. Ο εξοπλισμός αφορά αφ' ενός την δημιουργία εργαστηριακής υποδομής ενός κεντρικού εργαστηρίου που θα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό Τμημάτων του ΤΕΙΘ και αφ΄ ετέρου την αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών των Τμημάτων του ΤΕΙΘ.
[1.302.415 €]

«Προηγμένες Μέθοδοι Τυφλής Επεξεργασίας Σήματος και Υλοποίησή τους σε Grid» Θεματική περιοχή: «Πληροφορική» 1/2005 - 12/2006
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ

Αντικείμενο του υποέργου είναι η τεχνολογική έρευνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων Τυφλής Επεξεργασίας Σήματος (Τ.Ε.Σ.) σε πραγματικά προβλήματα (πχ. ψηφιακές τηλεπικοινωνίες). Συγκεκριμένα μελετώνται τα προβλήματα του τυφλού διαχωρισμού πηγαίων σημάτων, της τυφλής αποσυνέλιξης γραμμικών συστημάτων και της τυφλής αναγνώρισης γραμμικών συστημάτων. Επίσης αντικείμενο του υποέργου είναι η παράλληλη υλοποίηση των σημαντικότερων από αυτές τις μεθόδους πάνω σε κατανεμημένα υπολογιστικά συγκροτήματα (clusters) με χρήση ελεύθερης πλατφόρμας ανοικτού κώδικα. Πιο αναλυτικά στόχος του υποέργου είναι: (α) Η παραγωγή καινοτόμων μεθόδων εφαρμογών Τ.Ε.Σ. βασισμένων τόσο σε στατιστικά μοντέλα όσο και σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά των σημάτων ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν στην εκάστοτε εφαρμογή. Θα δημιουργηθεί βιβλιοθήκη μεθόδων η οποία θα υλοποιηθεί, κατ' αρχήν, σε συμβατικό υπολογιστή και θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων. (β) Η έρευνα εφαρμογής νευρωνικών μοντέλων και ευφυών συστημάτων στην επίλυση προβλημάτων Τ.Ε.Σ. Θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί η αξιοποίηση των μοντέλων αυτών στις συγκεκριμένες εφαρμογές. (γ) Η παράλληλη υλοποίηση των κυριότερων αλγορίθμων σε πλέγμα υπολογιστών (Grid) χρησιμοποιώντας το περιβάλλον παράλληλης-κατανεμημένης επεξεργασίας MPI (Message Passing Interface)
[91.000 €]

«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EDUnet-3): Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κιλκίς και Πιερίας».
7/2004 - 6/2006
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 96)

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, αναβάθμιση, παροχή και υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική κοινότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΤΕΙΘ. Το παρόν έργο αποτελεί σε σημαντικό βαθμό τη συνέχιση των έργων της πρόσκλησης 11.
[168.800 €]

«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης και Πιερίας».
1/2003 - 12/2004
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 51)

Το έργο αφορά στη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες, στην ανάπτυξη, παροχή, υποστήριξη και εκπαιδευτική αξιοποίηση τηλεματικών υπηρεσιών από την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
[265.998 €]

«Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων στους νομούς: Γρεβενών, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών».
2/2003 - 12/2003
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 50)

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο δράσεων: ΔΡΑΣΗ Α' : Εξοπλισμός σχολικών και διοικητικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό για τη διασύνδεσή τους με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ΔΡΑΣΗ Β': Δημιουργία υποδομών υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων
[804.537 €]

«Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων (Δημιουργία Help Desk) στους νομούς Γρεβενών, Κοζάνης , Κιλκίς και Πιερίας»
11/2002 - 12/2004
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 49)

Το έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων των νομών Γρεβενών, Κοζάνης, Κιλκίς και Πιερίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : την ενίσχυση και παρακολούθηση λειτουργίας 4 ΚΕΠΛΗΝΕΤ, την παροχή Τεχνικής Στήριξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τις εργασίες οργάνωσης Τεχνικής Στήριξης / Εξασφάλιση Συντονισμού. Το συνολικό έργο Τεχνικής Στήριξης εκτείνεται σε 12 διακριτές γεωγραφικές περιοχές που όλες μαζί συνθέτουν την ελληνική επικράτεια, υλοποιείται από 12 φορείς υλοποίησης και υποστηρίζεται από ενιαία Διοικούσα και Τεχνική Επιτροπή.
[369.337 €]

«Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet, Υλοποίηση και Λειτουργία για την περιοχή που περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης και Πιερίας».
7/2000 - 12/2002
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 11)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται στους νομούς Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Κιλκίς, Κοζάνης και Πιερίας και περιλαμβάνει: (α) την επίβλεψη και τον Τεχνικό Έλεγχο Εγκατάστασης και Διαλειτουργικότητας του Δικτύου Διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, (β) την επίβλεψη και τον Τεχνικό Έλεγχο Εγκατάστασης και Διαλειτουργικότητας του Δικτύου Πρόσβασης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στις εκπαιδευτικές μονάδες με δικτυακό εξοπλισμό πρόσβασης, (γ) την επίβλεψη και τον Τεχνικό Έλεγχο Εγκατάστασης και Διαλειτουργικότητας του Δικτύου Πρόσβασης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στις εκπαιδευτικές μονάδες χωρίς δικτυακό εξοπλισμό πρόσβασης, (δ) την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, (ε) την Υπηρεσία Υποστήριξης της διαλειτουργικότητας των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με το Δίκτυο Διανομής, (στ) την Υπηρεσία Υποστήριξης των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στο Δίκτυο Πρόσβασης, και (ζ) την ανάπτυξη περιβάλλοντος υψηλών ταχυτήτων (ασύρματο δίκτυο) για παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες εκπαιδευτικές μονάδες της Βθμιας εκπαίδευσης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ακολουθεί συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης το οποίο έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUnet) και έχει εγκριθεί από την Διοικούσα Επιτροπή του EDUnet και είναι κοινό για όλη την επικράτεια. Το συνολικό έργο EDUnet εκτείνεται σε 10 διακριτές γεωγραφικές περιοχές που όλες μαζί συνθέτουν την ελληνική επικράτεια και υλοποιείται συνολικά από 12 φορείς υλοποίησης.
[266.752 €]

«Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης: Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες - Τηλέ-εκπαίδευση» 7/2000 - 12/2002
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΚΤ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 10)

Το έργο αφορά την αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών με σκοπό την προσφορά προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην ακαδημαική κοινότητα του ΤΕΙ-Θ, τη διαχείριση του υπάρχοντος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των ενεργών συσκευών του δικτύου που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την εκπαιδευτική κοινότητα του ΤΕΙ-Θ. Οι νέες τηλεματικές υπηρεσίες θα προσφέρουν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με στόχο τη γρήγορη και ασφαλή διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου.
[227.710 €]

«Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας τηλε-εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης» 7/2002 - 12/2002
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 7)

Ο εξοπλισμός ενός κατάλληλου χώρου του ΤΕΙ-Θ με μηχανήματα τηλε-εκπαίδευσης ώστε να δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις τηλε-εκπαίδευσης. Η τηλε-εκπαίδευση αναπτύσσεται και στις τέσσερις μορφές της: (α) Σύγχρονη, (β) Ασύγχρονη, (γ) Διαπροσωπική επικοινωνία και (δ) Συνεργατική μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστών.
[51.933 €]

«Αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου δεδομένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης» 7/2002 - 12/2002
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 7)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου δεδομένων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης (δίκτυο κορμού). Αφορά τη δημιουργία υποδομών σε νέες τεχνολογίες (Gigabit Ethernet) που θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης με υπερυψηλές ταχύτητες καθώς και την δημιουργία υποδομών για ανάπτυξη υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνία της πληροφορίας (π.χ. τηλεκπαίδευση).
[205.869,07 €]

«Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης» 7/2002 - 12/2002
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 7)

Η δημιουργία νησίδων υπολογιστών συνδεδεμένων στον δικτυακό χώρο (Internet), οι οποίες θα λειτουργούν όλη την ήμερα, και ανεξάρτητα από μαθήματα. Προτείνεται δύο νησίδες ανά σχολή με δυναμικό 25 υπολογιστών. Οι νησίδες αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε μεμονωμένους φοιτητές να έχουν ελεύθερη πρόσβασή στον δικτυακό χώρο δεδομένου ότι οι υπάρχουσες πρίζες, εκτός από αυτές τις βιβλιοθήκης, βρίσκονται σε γραφεία καθηγητών και ελεγχόμενα εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση.
[216.387 €]

«Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ασύρματη σύνδεση εκπαιδευτικών μονάδων»
1/2002 - 12/2002
Γ΄ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Πρόσκληση 6)

Η προμήθεια του δικτυακού εξοπλισμού και η δημιουργία της υποδομής για την ασύρματη δικτύωση στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (EDUnet) 10 σχολικών μονάδων της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του ΥπΕΠΘ στην περιοχή του νομού Κοζάνης. Με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο διασύνδεσης, το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth) για τις μονάδες είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των συνδέσεων ISDN/DIAL-UP, ενώ παράλληλα καταργούνται τα πάγια και λειτουργικά τηλεπικοινωνιακά τέλη. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός του έργου περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα αναμετάδοσης (κεραίες,wireless bridges, κλπ ),ενεργά στοιχεία δικτύου (δρομολογητές, switches, κλπ), καθώς επίσης και δομημένη καλωδίωση (οπτικές ίνες, χαλκός, απαιτούμενος παθητικός εξοπλισμός), για την αξιοποίηση της σύνδεσης από όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία πρόσβασης της εκπαιδευτικής μονάδας/ κτιριακού συγκροτήματος.
[73.368 €]

«Ψηφιακό ΤΕΙ» 11/1999 - 11/2001
Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτυακού συστήματος για την διαχείριση κατανεμημένης πληροφορίας και παροχής κατανεμημένων υπηρεσιών στους φοιτητές καθώς και στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙΘ. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την πρόσβαση όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος σε τοπικές βάσεις δεδομένων αλλά και σε απομακρυσμένες/διεθνείς πηγές πληροφορίας. Δίνεται έμφαση στην προβολή του ιδρύματος στο World Wide Web, όπως και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία την έρευνα και την αγορά εργασίας (e-mail, ftp, video-conferencing, τηλε-εκπαίδευση, βαθμοί φοιτητών on-line, κλπ).
[40.000.000 δρχ (117.388 €)]